Katedra Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Katedra Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (KIŚiB) została utworzona w dniu 1.09.2020 roku poprzez podział Katedry Inżynierii Środowiska.

 

Katedra Inżynierii Środowiska i Biotechnologii schemat

Katedra Inżynierii Środowiska utworzona została w dniu 1.09.2019 r. z połączenia Instytutu Inżynierii Środowiska i Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków.

Tradycje dydaktyczne i naukowe w zakresie kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Częstochowskiej sięgają lat siedemdziesiątych XX w. W dniu 9 czerwca 1975 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzył w Politechnice Częstochowskiej Instytutu Inżynierii Lądowej na prawach wydziału z dwoma kierunkami studiów: budownictwo oraz inżynieria środowiska. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 1975/76 na kierunku inżynieria środowiska, a pracownikami byli: prof. dr hab. inż. Jan Paluch, doc. dr inż. Sławomir Wilk, dr inż. Andrzej Kotowski, dr inż. Janusz Wilczyński, dr hab. inż. Tadeusz Piecuch. Zajęcia dydaktyczne prowadzili również specjaliści z wielu zakładów przemysłowych np. Miastoprojektu (dr inż. Wiesław Trzeciak), Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki (mgr inż. Ryszard Popiołek), Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (mgr inż. Jerzy Gruca), Spółki Wodnej „WARTA” (dr inż. Maria Wielecka).

Historia Instytutu Inżynierii Środowiska zaczyna się od powołania w roku 1984 Instytutu Inżynierii Sanitarnej z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 71. Zarządzeniem nr 2 MEN z dnia 21 stycznia 1997 roku z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wydzielono Wydział Budownictwa oraz Instytut Inżynierii Środowiska jako jednostkę podstawową.  W sierpniu Instytut został przekształcony w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Na podstawie zarządzenia MEN z 12 lutego 1992 roku Wydział Budownictwa zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Instytutu Inżynierii Sanitarnej (1984-87)

Instytut Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska (1987-92)

Instytut Inżynierii Środowiska (1993-97)

Dyrektor

doc. dr hab. inż. T. Piecuch

Dyrektor

doc. dr hab. inż. A. Szczepański

Dyrektor

dr hab. inż. J. Bień, prof. PCz.

z-ca ds. dydaktyki

dr inż. J. Wilczyński

z-ca ds. dydaktyki

dr inż. J. Wilczyński

z-ca ds. nauki

dr hab. inż. W. Sułkowski, prof. PCz.

-

-

-

-

z-ca ds. dydaktyki

dr M. Wójcik-Szwedzińska

 

 

Instytutu Inżynierii Sanitarnej

1984-87

Instytut Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska

1987-92

Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Środowiska

2019-2020

Katedra Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (KIŚiB)

2020-

1993-2018

2018-2019

doc. dr hab. inż. T. Piecuchdoc. dr hab. inż. A. Szczepańskiprof. dr hab. inż. J. Bieńdr hab. inż. M. Mrowiec prof. PCzprof. dr hab. inż. E. Neczaj copyProf. dr hab. inż. M. Kacprzak

doc. dr hab. inż. T. Piecuch

doc. dr hab. inż. A. Szczepański

prof. dr hab. inż. J. Bień

dr hab. inż. M. Mrowiec prof. PCz

prof. dr hab. inż. E. Neczaj

Prof. dr hab. inż. M. Kacprzak

W 1997 r. Instytut Inżynierii Środowiska został przekształcony w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, którego trzonem pozostał Instytut Inżynierii Środowiska. W 1997 roku Instytut Inżynierii Środowiska składał się z 4 zakładów: Zakładu Urządzeń Sanitarnych, Zakładu Technologii Ścieków i Chemii Środowiska, Zakładu Utylizacji Odpadów i Ochrony Gleby oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W roku 2019 przed przekształceniem w katedrę składał się z 6 zakładów: Technologii i Urządzeń do Oczyszczania Ścieków, Biologii i Biotechnologii, Ochrony Powierzchni Ziemi, Wodociągów i Kanalizacji, Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Urządzeń do Uzdatniania i Odnowy Wody. Od początku istnienia Instytutu Inżynierii Środowiska do roku 2018 Dyrektorem Instytuty był January Bień.  Zastępcami Dyrektora Instytutu byli: Z-ca Dyrektora ds. Nauczania – Dorota Nowak (1998-2016) Jolanta Sobik-Szołtysek (2016-2019), z-ca Dyrektora ds. Nauki - Maria Wójcik-Szwedzińska (1999–2002), Lidia Wolny (2005-2016), Katarzyna Wystalska (2016-2019). W latach 2018-2019 Dyrektorem Instytutu był Maciej Mrowiec.

Pod koniec 1990 roku, ze względu na kapitalny remont segmentu budynku zajmowanego przez Instytut, nastąpiło przeniesienie pracowników i laboratoriów, określane jako tymczasowe, do adoptowanych pomieszczeń biurowych w budynku pokoszarowym przy ul. Dąbrowskiego 69, a w latach 2000/2001 Instytutu Inżynierii Środowiska zajął wyremontowany budynek przy ul. Brzeźnickiej 60a.

Drugim członem nowo powstałej Katedry Inżynierii Środowiska był Zakład Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska. Początki tego zakładu sięgają 1978 r., w którym został utworzony Zakład Technologii Ścieków i Utylizacji Odpadów na ówczesnym Wydziale Inżynierii Lądowej. Pierwszym kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. Tadeusz Piecuch (1978-1987), a następnie dr hab. inż. Jacek Łączny (1987-1993), dr hab. inż. Wiesław Sułkowski (1993-1996). Po utworzeniu Instytutu Inżynierii Środowiska, Zakład został przemianowany na Zakład Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska (kierownik prof. dr hab. inż. Marta Janosz-Rajczyk w latach 1996-2001). W 2001 r. dotychczasowy Zakład został przekształcony w Katedrę Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska. Pierwszym kierownikiem Katedry została prof. dr hab. inż. Marta Janosz-Rajczyk (2001-2014). Na stanowiska zastępców kierownika zostali powołani: dr inż. Lidia Dąbrowska (ds. dydaktyki) i dr Szymon Hoffman (ds. nauki). Następnie, kierownikiem katedry została dr hab. inż. Lidia Dąbrowska (2014-2019), a zastępcą dr inż. Elżbieta Sperczyńska.

Wydarzenie

Data

Historia w datach

Powołanie Instytutu Inżynierii Lądowej na prawach wydziału z dwoma kierunkami: budownictwo i inżynieria środowiska

1975

Powstanie Instytutu Inżynierii Sanitarnej funkcjonującego w ramach Wydziału Budownictwa z dyrektorem Instytutu doc. dr hab. inż. Tadeuszem Piecuchem

1984

Zmiana nazwy Instytutu Inżynierii Lądowej na Instytut Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska z dyrektorem Instytutu doc. dr hab. inż. Andrzejem Szczepańskim

1986-1990

Likwidacja Instytutu w związku z odejściem z uczelni kierownika prof. dr hab. inż. Andrzeja Szczepańskiego.

1992

Reaktywowanie Instytutu  z jednoczesnym przemianowaniem jego nazwy na Instytut Inżynierii Środowiska z dyrektorem dr hab. inż. Januarym Bieniem, prof. PCz

1993

Powstanie Instytutu Inżynierii Środowiska na prawach wydziału

1997

Przekształcenie Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska w Instytut Inżynierii Środowiska

1997

Zorganizowanie pierwszej konferencji z cyklu „Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle”       

1998

Utworzenie czasopisma naukowego „Inżynieria i Ochrona Środowiska”    

1998

Obrona pierwszego doktoratu na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska         

1999

Oddanie nowego, nowoczesnego budynku o charakterze naukowo-dydaktycznego przy ul. Brzeźnickiej 60a           

2000-2001

Przekształcenie Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska w Katedrę pod kierownictwem dr hab. inż. Marty Janosz-Rajczyk prof. PCz.

2001

W związku z odejściem na emeryturę prof. dr hab. inż. Marii Janosz Rajczyk powołanie na kierownika Katedry Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska dr hab. inż. Lidię Dąbrowską prof. PCz.

2014

W związku z odejściem na emeryturę prof. dr hab. inż. Januarego Bienia powołanie na kierownika Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Macieja Mrowca prof. PCz.

2018

Przekształcenie Instytutu Inżynierii Środowiska w Katedrę Inżynierii Środowiska i powołanie na jej kierownika prof. dr hab. inż. Ewę Neczaj

2019

Utworzenie Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii poprzez podział Katedry Inżynierii Środowiska i powołanie na jej kierownika prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kacprzak

2020

 

 IIŚ Historia