W 1975 roku na Politechnice Częstochowskiej powołany został Instytut Inżynierii Lądowej na prawach wydziału z dwoma kierunkami studiów: budownictwo oraz inżynieria środowiska. Instytut funkcjonował do roku 1984, kiedy to w jego miejsce utworzono Wydział Budownictwa. W 1984 roku powołany został Instytut Inżynierii Sanitarnej funkcjonujący w ramach Wydziału Budownictwa. W 1992 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W okresie tym w ramach Wydziału działały samodzielne zakłady podległe dziekanowi. W 1993 roku Instytut został reaktywowany z jednoczesnym przemianowaniem jego nazwy na Instytut Inżynierii Środowiska.
W 1997 roku Minister Edukacji Narodowej wydzielił z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska jako jednostkę samodzielną, co oznaczało zrównanie praw instytutu z prawami wydziału, a w tym samym roku przekształcił Instytut Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. W 1998 roku decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, a w 2002 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. W 2012 roku Wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Poszerzenie obszaru działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału skutkowało w 2012 roku zmianą jego nazwy na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, a następnie w 2016 roku na Wydział Infrastruktury i Środowiska.

Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska i doktora w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowiska oraz energetyka.
Studenci Wydziału Infrastruktury i Środowiska kształcą się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach kierunkach: inżynieria środowiska, biotechnologia, energetyka, zarządzanie środowiskiem.