• analizy właściwości fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych próbek środowiskowych obejmujące m.in.:

- zawartość pierwiastków: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Na, K, Ni, Pb, Zn

- zawartość związków organicznych TOC, OWO, ChZT, BZT5

- zawartość związków  azotu, fosforu, siarki, zawiesiny, pH

- zawartość THM, PCB i WWA, kwasów tłuszczowych

-  analizy mikrobiologiczne obejmujące identyfikację Salmonella spp., Escherichia coli, Enterobacteriaceae, żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.), analizy mikroskopowe materiału biologicznego

- określenie składu biogazu (metan, dwutlenku węgla, tlenu, azotu amonowego, siarkowodoru)

- analiza materiału genetycznego w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem systemu PCR w czasie rzeczywistym

- analiza powierzchni właściwej i porowatości w zakresie mikro i makro porów ciał stałych

- analizy fitotoksykologiczne środowiska

- analiza mykologiczna wnętrz pomieszczeń

  • kompleksowe usługi z zakresu przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych oraz innych odpadów

- innowacyjne technologie dla zagospodarowania osadów ściekowych na cele przyrodnicze, energetyczne i inne

- intensyfikacja procesów przeróbki osadów na oczyszczalniach ścieków

- analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi

- intensyfikacja biologicznych metod przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji

- ocena potencjału sorpcyjnego materiałów naturalnych i odpadowych

- koncepcja wykorzystania mineralnych surowców odpadowych w inżynierii środowiska

- koncepcje i technologie odzysku składników użytecznych z odpadów

- analiza i modernizacja/poprawa gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

- projektowanie procesów technologicznych zgodnych z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego

  • technologie uzdatniania i odnowy wody do celów pitnych i przemysłowych
  • realizacja prac B+R z zakresu inżynierii i biotechnologii środowiska obejmujących m.in.

- optymalizację innowacyjnych procesów biologicznego oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i przetwarzania odpadów biodegradowalnych

- wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji

- wytwarzanie polimerów biodegradowalnych

- remediację terenów zdegradowanych

- opracowania koncepcji zagospodarowania odpaów bio

  • opracowania środowiskowe obejmujące m.in.

- ekspertyzy, oceny oraz opinie z zakresu ochrony i możliwości bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów ściekowych

-  oceny oddziaływania na środowisko

- plany rewitalizacji terenów zdegradowanych

- plany zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji

- modelowanie przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza

 

  • doradztwo, ewaluacja i ekspertyzy

- ocena projektów w ramach funduszy europejskich i programów krajowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do oceny wniosków w obszarze kryteriów naukowo-technicznych, gospodarczo-biznesowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa, w Narodowym Centrum Nauki, inne opracowania.

ZESTAW URZĄDZEŃ ANALITYCZNYCH Z LOKALIZACJĄ I MOŻLIWYM ZAKRESEM BADAŃ KIŚiB

 

Urządzenie

Zakres analiz

Lokalizacja

 

Wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy ETHOS UP firmy MILESTONE

Wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy ETHOS UP firmy MILESTONE

Mineralizacja próbek środowiskowych w mocnych kwasach mineralnych w celu oznaczenia metali metodą ICP

Laboratorium chemiczne

ul. Brzeźnicka 60a

 

Średniociśnieniowy mineralizator mikrofalowy ETHOS EASY firmy MILESTONEredniociśnieniowy mineralizator mikrofalowy ETHOS EASY firmy MILESTONE

Mineralizacja próbek środowiskowych w mocnych kwasach mineralnych w celu oznaczenia metali metodą ASA

Pracownia Analizy Instrumentalnej

ul. Dąbrowskiego 73

 

Mineralizator K-439 firmy BÜCHI

Mineralizator K 439 firmy BÜCHI

Mineralizacja próbek i oznaczanie azotu Kjeldahla

Laboratorium chemiczne -

ul. Brzeźnicka 60a

 

Aparat do destylacji z parą wodną model K-355  firmy BŰCHI

Aparat do destylacji z parą wodną model K 355 firmy BŰCHIs copy

Oznaczanie azotu amonowego w próbkach ciekłych

Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w próbkach ciekłych

Laboratorium chemiczne -

ul. Brzeźnicka 60a

 

Analizator ogólnego węgla organicznego TOC multi N/C 3100 firmy Analityk JenaAnalizator ogólnego węgla organicznego TOC multi N C 3100 firmy Analityk Jena

Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach ciekłych (woda, ścieki, woda nadosadowa)

Laboratorium chemiczne

ul. Brzeźnicka 60a

 

Analizator węgla multi N/C 2100 firmy Analityk Jena z piecem wysokotemperaturowym (HT 1300)Analizator węgla multi NC 2100 firmy Analityk Jena z piecem wysokotemperaturowym HT 1300

Analiza węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego w próbkach stałych

Laboratorium chemiczne

ul. Brzeźnicka 60a

 

Mikroskopy świetlne

Mikroskopy świetlne

Obserwacje mikroskopowe materiału biologicznego np. ocena kondycji osadu czynnego w oparciu o analizy mikroskopowe struktury dominacji

Laboratorium biologii
i mikrobiologii

ul. Brzeźnicka 60a

 

Dezintegrator ultradźwiękowy

Dezintegrator ultradźwiękowy

Wykorzystanie
w osłabieniu lub

utracie integralności komórek.

Jako czynnik niszczący niepożądane mikroorganizmy

Laboratorium biologii
i mikrobiologii

ul. Brzeźnicka 60a

 

SPECTRO ARCOS

Jednoczesny spektrometr ICP-OES o wzbudzeniu plazmowym z systemem optycznym w wykonaniu z plazmą poziomą i pionową

SPECTRO ARCOS

Analiza elementarna (skład pierwiastkowy) próbek po mineralizacji w zakresie kilku ppb do 50 ppm

Analizator umożliwia przeprowadzenie analizy składu elementarnego badanych próbek: pierwiastków śladowych, lekkich. Możliwa jest identyfikacja składu materiału w systemie analizy wielopierwiastkowej.

Laboratorium analiz spektralnych

ul. Brzeźnicka 60a

 

Mikroskop Iscope z kamerą mikroskopową, Adapter Microscope CMEX DC 1355 F059

 Mikroskop Iscope z kamerą mikroskopową Adapter Microscope CMEX DC 1355 F059

Analizy mikroskopowe ilościowe i jakościowe mikroorganizmów wodnych i glebowych oraz tkanek roślinnych. Możliwość fotograficznej i filmowej rejestracji obrazu.

Laboratorium biologii środowiskowej

ul. Brzeźnicka 60a

 

System chromatografii gazowej z detekcją masową MS

 System chromatografii gazowej z detekcją masową MS

Analiza ilościowa i jakościowa wyższych kwasów tłuszczowych (zakres C: 8-C22 - z podziałem na 9 kwasów: C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C16:0, C18:1, C18:0, C20:0, C22:0) z różnych matryc środowiskowych: osady ściekowe, gleby, odpady.

Pracownia biologii molekularnej i chromatografii

ul. Brzeźnicka 60a

 

System do analiz PCR w czasie rzeczywistym (analiza materiału genetycznego)System do analiz PCR w czasie rzeczywistym analiza materiału genetycznego

Salmonella spp./ Escherichia coli – wykrywanie obecności przy wykorzystaniu techniki PCR

Pracownia biologii molekularnej i chromatografii

ul. Brzeźnicka 60a

 

System chromatografii gazowej z detektorem FID

System chromatografii gazowej z detektorem FID

Analiza ilościowa sumarycznej zawartości benzyn i olejów w glebie

Pracownia biologii molekularnej i chromatografii

ul. Brzeźnicka 60a

 

Wielkogabarytowa komora fitotronowa

Wielkogabarytowa komora fitotronowa

Udostępnienie komory klimatycznej z kontrolowaną długością dnia i nocy oraz temperaturą i natężeniem światła do doświadczeń wymagających takich warunków i/lub uprawy doświadczalnej roślin

Pracownia fitoremediacji

ul. Brzeźnicka 60a

 

Analizator powierzchni właściwej i porowatości ASAP 2020 Plus

Analizator powierzchni właściwej i porowatości ASAP 2020 Plus

Aparat do analizy powierzchni właściwej i porowatości w zakresie mikro i makro porów ciał stałych o silnie i słabo rozwiniętej powierzchni (proszków, granulatów i innych materiałów). Do analizy wykorzystywana jest sorpcja gazów i par. Posiada dodatkowo funkcję do analizy chemisorpcji.   

Pracownia analiz rentgenograficznych

ul. Brzeźnicka 60a

 

Reaktory z pełnym wymieszaniem

Reaktory z pełnym wymieszaniem

Określenie efektywności stabilizacji beztlenowej odpadów organicznych w oparciu o stopień przefermentowania oraz współczynnik produkcji biogazu/metanu

Laboratorium biotechnologii ścieków i odpadów

ul. Brzeźnicka 60a

 

Reaktor fotokatalityczny

Reaktor fotokatalityczny

Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i odcieków

Laboratorium biotechnologii ścieków i odpadów

ul. Brzeźnicka 60a

 

Reaktory do kompostowania

Reaktory do kompostowania

Określenie efektywności stabilizacji tlenowej odpadów organicznych

Laboratorium biotechnologii ścieków i odpadów

ul. Brzeźnicka 60a

 

2 zestawy OxiTop® Control AN6 firmy WTW

2 zestawy OxiTop® Control AN6 firmy WTW.jpg

Modułowy

układ pomiarowy do określenia potencjału metanowego różnych odpadów organicznych

Laboratorium biotechnologii ścieków i odpadów

ul. Brzeźnicka 60a

 

Analizatory biogazu NANOSENS DP-27 BIO+ GA 2000

 IMG_8666.jpg

Określenie składu biogazu (metan, dwutlenku węgla, tlenu, azotu amonowego, siarkowodoru)

Laboratorium biotechnologii ścieków i odpadów

ul. Brzeźnicka 60a

 

Chromatograf gazowy ze spektrometrem

masowym GC-MS MD800/GC8000 firmy Fisons

Chromatograf gazowy ze spektrometrem.jpg

Analiza jakościowo-ilościowa mikrozanieczysz-czeń w próbkach środowiskowych:

-16 policyklicznych węglowodorów aromatycznych zdefiniowanych przez EPA

-9 polichlorowanych bifenyli

Pracownia chromatografii gazowej

ul. Dąbrowskiego 73

 

Chromatograf gazowy GC z detektorem cieplno-przewodnościowym TCD 6890N oraz detektorem wychwytu elektronowego ECD 6890N firmy Agilent TechnologiesChromatograf gazowy GC z detektorem cieplno-przewodnościowym TCD 6890N oraz detektorem wychwytu elektronowego ECD 6890N firmy Agilent Technologies.jpg

Analiza jakościowo-ilościowa gazów fermentacyjnych: metan, dwutlenek węgla, tlen, wodór;

Analiza jakościowo-ilościowa trihalogeno-metanów w wodach: trichlorometan, bromodichloro-metan, dibromochloro-metan, tribromometan

Pracownia chromatografii gazowej

ul. Dąbrowskiego 73

 

Spektrofotometr absorpcji atomowej AAS novAA 400 firmy Analytik Jena z kuwetą grafitową i autosamplerem oraz generatorem wodorkówSpektrofotometr absorpcji atomowej AAS novAA 400 firmy Analytik Jena z kuwetą grafitową i autosamplerem oraz generatorem wodorków.jpg

Analiza jakościowo-ilościową metali w próbkach środowiskowych (cynk, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, sód, potas).

Pracownia analizy instrumentalnej

ul. Dąbrowskiego 73

 

Analizator węgla VARIOTOC selekt firmy Elementar Analysesysteme

Analizator węgla VARIOTOC selekt firmy Elementar Analysesysteme.jpg

Analiza ilościowa zawartości węgla nieorganicznego (TNC), organicznego (TOC), całkowitego (TC) oraz zawartości azotu w roztworach ciekłych próbek  środowiskowych

Pracownia analizy instrumentalnej

ul. Dąbrowskiego 73

 

LCpro T Inteligentny system do pomiaru wymiany gazowej – intensywności fotosyntezy

7697A7D2-2D9A-4940-A8A9-72800FCE5192.png

System pozwala na pomiar intensywności fotosyntezy roślin w terenie w czasie rzeczywistym. Zespół naświetleniowy LED w wersji z diodami białymi pozwala na ustawienie promieniowania PAR do 2500 mmol/m2/s. Do systemu dołączona jest komora do pomiaru respiracji gleby pozwalająca na określenie sekwestracji dwutlenku węgla w warunkach in situ.

Pracownia fitoremediacji
L20
ul. Brzeźnicka 60a
 

Wysokosprawny chromatograf cieczowy

02147D9B-121F-4521-A72E-558C1DF4C17A.png

Analiza ilościowa i jakościowa próbek środowiskowych na obecność m.in. LKT i WWA

Pracownia chromatografii cieczowej L24A

ul. Brzeźnicka 60a

 

 Laserowy analizator wielkości cząstek Analysette 22 NeXT Nano

IMG_8665.jpg

Analiza wielkości cząstek w zakresie pomiarowym 0,01-3800 um różnych matrycach, pomiar na mokro.  

 Laboratorium toksykologii środowiska 

ul. Brzeźnicka 60a

 

 Analizator gazowy EGA60 do pomiaru stężenia CO2 i H2O w glebie

IMG_8664.jpg

 Analiza wymiany gazowej i respiracji w glebie oraz ocena procesów biodegradacji

 Laboratorium technologii odpadów i remediacji gruntów

ul. Brzeźnicka 60a