1. W zakresie kotłów i urządzeń energetycznych:
 • Opracowanie bilansów cieplnych kotłów energetycznych
 • Diagnostyka emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z procesów spalania ze szczególnym uwzględnieniem tlenków siarki, azotu, węgla oraz związków rtęci i innych pierwiastków
 • Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych maszyn, urządzeń, i systemów energetycznych w środowiskach ANSYS, Flownex, IPSE Pro
 • Diagnostyka oraz optymalizacja pracy układu doprowadzenia powietrza do kotła
 • Eksperymentalne badania aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej (CWF)
 • Badania procesów wymiany ciepła w kotłach z pęcherzową (PWF) i cyrkulacyjną warstwą fluidalną
 • Optymalizacja pracy bloków energetycznych zintegrowanych z układami do wychwytu ditlenku węgla oraz magazynowania energii
 • Analiza pracy urządzeń odpylających
 • Analiza zagadnień zmierzających do rozwiązywania problemów trwałości i niezawodności elementów kotłów z uwzględnieniem zagrożeń związanych z erozją i korozją urządzeń kotłowych
 • Analiza degradacji i korozji elementów urządzeń energetycznych oraz sposobów monitoringu procesów i ich przeciwdziałania
 • Analiza pracy wymienników ciepła
 • Analizy wpływu na środowisko nowych technologii
 • Opracowywanie dokumentów strategicznych PGN, PONE
 1. W zakresie paliw kopalnych i odnawialnych:
 • Badania w zakresie szeroko pojętego spalania oraz współspalania paliw stałych w warunkach CWF na instalacji pilotażowej (0,1 MWt) zarówno w atmosferze powietrza jak i w mieszankach gazowych na bazie O2/ CO2/ powietrza, w tym m.in. badania emisji gazów, odsiarczania spalin, narastania i jakości osadów, jakości popiołów, wpływu dodatków i ulepszaczy do paliw, i in.
 • Badania procesów przemiału i suszenia paliw stałych z wykorzystaniem metod aktywacji mechanicznej
 • Optymalizacja procesu termolizy biomasy oraz produkcji i zastosowania biowęgla
 • Badania i optymalizacja układów poligeneracyjnych
 • Badania procesów spalania paliw stałych w układach z pętlą chemiczną (chemical looping combustion)
 • Analiza techniczna paliw (m.in. rozkład ziarnowy metodą dyfrakcji laserowej oraz na sitach, wilgotność całkowita i przemijająca, zawartość popiołu, części lotnych)
 • Analiza elementarna paliw stałych w zakresie pierwiastków C, S, H i N
 • Ekspertyzy dotyczące wykorzystania biomasy stałej w energetyce
 • Badania termicznego przetwarzania biomasy i wytwarzania biowęgla
 1. W zakresie odpadów i osadów ściekowych:
 • Badania procesów termicznego i elektrochemicznego przetwarzania osadów ściekowych
 • Badania możliwości wykorzystania biogazu do produkcji wodoru
 • Badania związane z zastosowaniem procesów przetwarzania biogazu do celów energetycznych
 1. W zakresie procesów związanych z unieszkodliwianiem zanieczyszczeń gazowych:
 • Diagnostyka emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z procesów spalania ze szczególnym uwzględnieniem tlenków siarki, azotu, węgla oraz związków rtęci i innych pierwiastków
 • Wytwarzanie sorbentów nowej generacji m.in. dla ograniczania niskiej emisji
 • Optymalizacja procesów odsiarczania suchego
 • Badania pojemności równowagowej adsorbentów oraz ich stopnia regeneracji
 • Badania separacji ditlenku węgla z gazów spalinowych metodą PSA, V-PSA, PTSA na instalacji doświadczalnej
 1. W zakresie nowoczesnych metod konwersji i magazynowania energii:
 • Badania węglowych ogniw paliwowych
 • Badania paneli fotowoltaicznych
 • Badania układów energetycznych na wykorzystanie niskojakościowego ciepła odpadowego
 • Badania związane z wytwarzaniem i badaniem materiałów przeznaczonych do budowy wodorowych ogniw paliwowych
 • Badania pracy niskotemperaturowych wodorowych ogniw paliwowych
 • Rozwijanie systemów OZE w oparciu o nanociecze
 • Mediacje w zakresie lokalizacji urządzeń OZE
 • Badania właściwości oraz zastosowania biowęgla