Główne obszary działalności

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska dotyczą:

 • optymalizacji metod uzdatniania wody i jej dystrybucji;
 • oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych;
 • opracowywania technik bioremediacji środowiska gruntowo-wodnego;
 • wytwarzania biopreparatów z zastosowaniem w rekultywacji gleb;
 • diagnostyki środowiska i oceny genotoksyczności z wykorzystaniem technik molekularnych;
 • badań nad rozwojem niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła, w tym:
 • czystych technologii węglowych,
 • technologii separacji CO2, w szczególności wychwytu z gazów spalinowych,
 • odnawialnych źródeł energii wraz z jej magazynowaniem,
 • węglowych ogniw paliwowych,
 • optymalizacją procesu termolizy biomasy i produkcji biowęgla;
 • wytwarzaniem specjalnych sorbentów oraz
 • paliwami nowej generacji.

 

Oferta usług badawczo-rozwojowych

 1. Analiza składu elementarnego, zawartości mikrozanieczyszczeń, m.in. metali ciężkich, WWA i PCB w próbkach środowiskowych.
 2. Analizy chemiczne i termiczne paliw, badania reaktywności sorbentów do odsiarczania spalin, badania sorbentów do usuwania Hg i CO2 , badania popiołów jako ubocznych produktów spalania w aspekcie możliwości ich gospodarczego wykorzystania.
 3. Diagnostyka molekularna i fitotoksykologiczna próbek środowiskowych.
 4. Ekspertyzy stopnia zanieczyszczenia mikroorganizmami próbek środowiskowych.
 5. Diagnostyka i optymalizacja kotłów i innych urządzeń energetycznych.
 6. Ekspertyzy i opinie z zakresu spalania paliw oraz ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi.
 7. Ekspertyzy i doradztwo technologiczne w zakresie funkcjonowania i modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni
 8. ścieków.
 9. Koncepcje zastosowania zbiorników retencyjnych i przelewowych.
 10. Ekspertyzy i doradztwo z zakresu odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych.
 11. Opracowywanie technologii wytwarzania nawozów organicznych i mineralnych.
 12. Ekspertyzy i opinie z zakresu technologii przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych.
 13. Opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Bezpośrednie linki do szczegółowych ofert każdej z Katedr:

Oferta Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Oferta Katedry Sieci i Instalacji Sanitarnych

Oferta Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych