W okresie 20-lecia swojej działalności, Wydział prowadził intensywną współpracę zagraniczną, która obejmowała min. realizację międzynarodowych projektów badawczych, prowadzenie bilateralnej i wielostronnej współpracy naukowej z uczelniami zagranicznymi, organizowanie i branie udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dzięki zawiązanej współpracy możliwe było prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz realizacja staży naukowych studentów i doktorantów. Wydział przyjmował i wysyłał pracowników naukowych oraz doktorantów do zagranicznych ośrodków naukowych na całym świecie. Wymiernym efektem realizowanej współpracy międzynarodowej jest obserwowane w kolejnych latach zwiększenie udziału studentów i nauczycieli akademickich w programach międzynarodowych realizowanych na Wydziale.

Na Wydziale stworzono także możliwość udziału studentów w pracach naukowo -badawczych Instytutów i Katedr, prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi (Międzynarodowe Grupy Projektowe), zorganizowano wiele zagranicznych wyjazdów studyjnych (np. celem przygotowania wspólnych projektów czy nawiązania współpracy), zorganizowano wykłady „zamawiane” przeprowadzane przez specjalistów z zagranicy, a co najważniejsze starano się powiązać programy kształcenia z prowadzonymi badaniami naukowymi na Wydziale i uwzględnić w ich tworzeniu najlepsze doświadczenia zdobyte podczas realizacji badań w międzynarodowych grupach. Dzięki realizacji programów międzynarodowych możliwe stało się unowocześnienie posiadanej aparatury specjalistycznej i bazy laboratoryjnej na Wydziale oraz intensywny rozwój kadry naukowej.

Projekty naukowe

Jednym z pierwszych projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale był rozpoczęty w 1997 roku program TEMPUS PHARE. Projekt dotyczył interdyscyplinarnego i międzynarodowego kształcenia studentów, na poziomie magisterskim, na nowo powstałej specjalności Inżynieria Energii. W uruchomionym po raz pierwszy w Politechnice Częstochowskiej tego typu programie współpracy międzynarodowej, zaangażowane były : Politechnika Częstochowska (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Budowy Maszyn), Uniwersytet Arystotelesa z Salonik oraz University College Cork z Irlandii.

Poprawa jakości kształcenia była także przedmiotem kolejnego realizowanego projektu Nowoczesne technologie energetyczne, w ramach Programu LEONARDO DA VINCI (01.09.2005 – 31.12.2006). Miejscem realizacji projektu była siedziba firmy Foster Wheeler Energia Oy w miejscowości Varkaus w Finlandii.


 

Wydział bardzo intensywnie uczestniczył także w realizacji

Programów Ramowych Unii Europejskiej. Pierwszym realizowanym projektem w latach 1999 -2001 był Studies on High – Efficient In – Furnace Dry SO2 Capture for Clean Combustion Process of Brown Coal w ramach 4 Programu Ramowego Unii Europejskiej: INCO International Scientific Cooperation Projects. Celem projektu było opracowanie unikalnej w świecie technologii łączącej dwa zagadnienia, produkcje wysokosprawnych 4 program ramowysorbentów do suchej metody odsiarczania spalin oraz utylizację odpadów po fluidalnym spalaniu.
W latach 2002-2004 Wydział uczestniczył w projekcie w ramach 5PR UE „Opracowanie systemu zintegrowanego zarządzania w celu zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia zasobów wodnych na dużych zdegradowanych obszarach przemysłowych (Megasites)”, nr EVK1-2001-00132 “WELCOME”. W ramach 5 Programu Ramowego UE na Wydziale zrealizowano także projekt Processes in large-scale circulating fluidized bed combustors “CFB Combustors”. Projekt dotyczył badań na kotle 235 MWe Circulating Fluidized Bed (CFB).
W ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej na Wydziale realizowano dwa projekty. Pierwszy z nich to projekt Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS, (FLEXI BURN CFB).


 

Drugi projekt realizowany na Wydziale w ramach 7PR to Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation, PEOPLE 7PR, FP7-PEOPLE-2013-IRSES. W projekcie uczestniczy obok Koordynatora siedmiu Partnerów z wiodących co2ośrodków naukowych na świecie prowadzących badania w dziedzinie innowacyjnych technologii wychwytu dwutlenku węgla z energetyki takich jak: UM (Australia), UU (USA), Japonia, Chiny, Niemcy, Wielka Brytania, ICHPW (Polska).


 

Kolejnym projektem realizowanym na Wydziale był projekt “Advanced biomass combustion modelling for clean energy production” (Biomodelling). Projekt zrealizowany został w latach 2009-2012 i był finansowany w ramach programu ERA-Net Bioenergy.
W latach 2011-2012 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej realizował projekt pt. Anaerobic digestion research Interlaboratory Project „ADRIL”, koordynowany przez instytut CSIC-IG z Hiszpanii. W ponad 30 ośrodkach akademickich i innych jednostkach badawczych w Europie, w tych samych próbkach różnych odpadów oznaczano wybrane wskaźniki fizyczno-chemiczne w celu porównania i weryfikacji metodyki stosowanej do analizy próbek środowiskowych.


 

Wydział intensywnie współpracuje z partnerami naukowymi z Norwegii. Pierwszym projektem realizowanym z partnerem norweskim był projekt A novel method of gas and petrochemical pollutants removal using adsorbents based on fly ashes obejmujący zarówno badania naukowe jak i działania dydaktyczne. Działania rozpoczęte w projekcie kontynuowane były w projekcie Ashsorbent.bioten
Kolejnym realizowanym we współpracy z partnerem norweskim (NILU) działaniem był projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej i efektywności procesu dydaktycznego oraz podwyższenie potencjału infrastrukturalnego Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska”.

Nawiązanie współpracy z partnerami norweskimi zaowocowało nowymi projektami i wspólnymi przedsięwzięciami. W latach 2013-2016 na Wydziale realizowanych było 5 projektów w ramach polsko-norweskiej współpracy badawczej.


Pierwszy z nich to projekt BIOTENMARE (Innovation in recycling technologies of sewage sludge and other biowaste-energy and matter recovery.) W skład konsorcjum weszły: Politechnika Częstochowska (kordynator), Norwegian University of Science and Technology w Trondheim oraz  Norwegian University of Life Sciences w Aas. Efektem realizacji projektu BIOTENMARE było opracowanie innowacyjnych technologii pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko odpadów biodegradowalnych. Kolejne cztery projekty dotyczyły obszaru technologii CCS. Pierwszy z nich to projekt o akronimie PRO CCS: Economically efficient and socially accepted CCS/EOR processes, PRO_CCS. Projekt realizowany był wspólnie z Politechniką Śląską (koordynator) oraz dwoma Partnerami zagranicznymi: Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU) oraz Tel-Tek.

Drugim realizowanym projektem był New-LOOP „Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology”. Projekt realizowany był wspólnie z Instytutem Energetyki z Warszawy oraz oddziałem Cerel z Boguchwały oraz z dwoma Partnerami zagranicznymi: Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU) oraz Instytutem Energetyki (IFE), oba z siedzibami w Kjeller.

W ramach polsko-norweskiej współpracy badawczej na Wydziale realizowany był także Projekt High-efficiency adsorption technology based on advanced CO2 sorbents for near zero emission from energy and other industrial plants, VOMENCO2. Głównym celem projektu było opracowanie nisko-kosztowego, wysokopojemnościowego adsorbentu CO2. Ostatnim realizowanym projektem w ramach funduszy norweskich było Edukacyjne Centrum CCS. Celem projektu było przeprowadzenie działań w kierunku stworzenia platformy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2).
loopEfektem współpracy z partnerem norweskim był także projekt Impact-based environmental index and labeling system to support SO2 emission trading in Shanxi province realizowany w ramach programu EU-China Environmental Governance Programme (EGP). Wydział współpracował także z partnerami zagranicznymi w ramach realizowanego na Wydziale projektu BIOMODELLING – Advanced Biomass Combustion Modelling for Clean Energy Production realizowanego w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Projekt obejmował badania naukowe odnośnie rozwoju metod modelowania spalania i współspalania biomasy w cyrkulacyjnych kotłach fluidalnych.