Wszystkie realizowane badania naukowe dotyczą aktualnych problemów inżynierii środowiska i energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem spalania paliw stałych w paleniskach fluidalnych. Korespondują ze światowymi tendencjami zaostrzania kryteriów oceny jakości środowiska, które w konsekwencji przynoszą nowe wyzwania w zakresie prowadzenia procesów technologicznych. Badania wiążą się z podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki.

Tematyka wiodąca realizowanych na Wydziale prac to:

 • Wysokoefektywne metody oczyszczania wód, ścieków i gruntów.
 • Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych.
 • Hydraulika urządzeń komunalnych.Technologie czystego spalania paliw.
 • Metody ograniczania emisji substancji gazowych.
 • Efektywność energetyczna systemów budowlano-instalacyjnych i ciepłowniczych.
 • Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie.
 • Autotermiczna waloryzacja paliw.
 • Hydrodynamika warstwy fluidalnej.
 • Węglowe ogniwa paliwowe.
 • Wykorzystanie mineralnych odpadów surowcowych w inżynierii środowiska.
 • Przetwarzanie i gospodarcze wykorzystanie odpadów oraz reaktywne sorbenty, zeolity, materiały mezoporowate.
 • Procesy cieplno-przepływowe w kotłach o dużej wydajności cieplnej.
 • Analiza danych środowiskowych.
 • Modelowanie przemian mikrozanieczyszczeń w procesach technologicznych.

Znaczna część badań naukowych realizowanych na Wydziale jest ukierunkowana na techniczne aspekty wykorzystania procesów biotechnologicznych. W jednostce są aktualnie realizowane prace badawcze nad możliwością wykorzystania metod biotechnologicznych do odzysku energii i materii z odpadów. Wykorzystują one zarówno organizmy tlenowe jak i beztlenowe do przetwarzania materii organicznej w produkty mogące znaleźć zastosowanie jako nawóz lub źródło energii odnawialnej.

 

Wydział Inżynierii Infrastruktury i Środowiska  otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

 • doktora w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - 1998r.,
 • doktora w dyscyplinie ENERGETYKA - 2012r.
 • doktora habilitowanego w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - 2002r.

 

Ilość publikacji w latach 2005-2016

Typ dokumentu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

4

0

32

22

34

13

44

28

44

71

29

68

Artykuł w czasopiśmie

33

46

31

48

60

43

62

54

68

98

67

82

Monografia

1

2

3

0

2

5

4

8

7

1

6

6

Książka, skrypt, podręcznik

2

2

3

5

1

1

2

1

2

0

0

1

Rozdział, fragment w monografii

10

4

15

3

15

51

30

34

17

18

35

51

Rozdział w książce, skrypcie, podręczniku

17

15

34

13

24

5

1

3

1

0

0

0

Referat

92

80

48

33

98

49

69

39

37

51

28

17

Inne

0

0

0

1

0

1

7

85

57

96

67

92

RAZEM

159

149

166

125

234

168

219

252

233

335

232

317

 

Liczba realizowanych projektów w latach 2009-2016

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Własne, promotorskie

6

13

20

-

-

-

-

-

NCN, NCBiR

-

-

24

16

14

12

3

Rozwojowe

3

3

1

1

-

-

-

-

Celowe, zamawiane

2

2

-

-

-

-

-

-

Międzynarodowe

3

4

6

7

6

8

7

5

 

Liczba uzyskanych patentów w latach 1997-2016

1997-2001

2002-2006

   2007-2012

2013-2017

15

19

19

8

 

Liczba prac wykonanych w ramach badań zleconych i usługowych w latach 2009-2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52

50

42

39

46

33

36

29