Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich stopniach, rodzajach i kierunkach studiów. Polityka Jakości Wydziału wynika z jego misji i strategii rozwoju, w których zapewnienie najwyższej jakości kształcenia odgrywa kluczową rolę.

 

W ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia szczególną uwagę przywiązuje się do weryfikacji efektów kształcenia, oceny stopnia ich osiągania przez studentów oraz do działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.

 

POLITYKA JAKOŚCI WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

 

Władze Wydziału Infrastruktury i Środowiska deklarują, że:

  1. Wdrażają i rozwijają politykę zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia przy wykorzystaniu odpowiednich struktur i procedur systemu jakości kształcenia zapewniających udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
  2. Monitorują i doskonalą system zapewnienia jakości kształcenia oraz dążą do podnoszenia jakości w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, ciągle doskonalą programy, formy i metody kształcenia.
  3. Współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, dydaktycznymi i naukowo-dydaktycznymi w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia.
  4. Zapewniają wysoki poziom kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej, dbają o jej rozwój i motywują do rozwoju naukowego i współpracy z otoczeniem w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia, a przy rekrutacji na stanowiska stosują rzetelne i przejrzyste procedury.
  5. Wszechstronnie wspierają rozwój studentów wszystkich poziomów kształcenia, doskonalą formy wsparcia przy udziale przedstawicieli studentów i zgodnie z ich oczekiwaniami oraz potrzebami wynikającymi z zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia.